عطف به نامه شماره ۲/۳۲۰/۲۱۹۲۰ مورخ ۹۳/۴/۲۲ آخرین مهلت تکمیل اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ ۹۳/۴/۳۱ می باشد درصورتی که پس از بررسی مشخص گردد شماره ای دارای ترافیک بوده و اطلاعات آن به طور کامل در سامانه ثبت نگردیده است شماره مذکور قطع خواهد گردید.

211