بپیوست نامه شماره ۳۲۰/۱۰۶۰۷۹۴ مورخ ۳شهریور از معاونت بازاریابی فروش و خدمات مشتریان در خصوص خدمات MASK ویژه خطوط تعاملی

211