بپیوست نامه شماره ۲۹۵۴۲ مورخ ۲۹اردیبهشت با موضوع ارسال هرگونه پیامک انبوه در حوزه ارز و صرافی فقط با هماهنگی کانون صرافان ایران از طریق شماره تلفن ۴-۸۸۳۴۷۱۳۱آقای الله یاری انجام گیرد.

208