به اطلاع می رساند با توجه به ابلاغ اپراتور، از تاریخ ۹۷/۳/۱۰، مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر پیامک (قانون بودجه) از صورتحساب های این شرکت حذف می گردد.

بدیهی است چنانچه در آینده به هر دلیلی اپراتور یا نهادهای قانونی اقدام به دریافت مجدد آن و عطف به ماسبق نمودند، مبالغ یاد شده در صورتحساب های بعدی اعمال خواهد شد.