حذف 10 ريال ماده 19 (قانون بودجه) | رهیاب رایانه گستر