به پیوست نامه شماره ی ۵۳/۰۲۰/۲۰۶۲۵۰ مورخ ۹۳/۱/۲۶ سازمان امور اراضی کشور جهت رعایت موارد مذکور در انتشار محتواهای که این موضوعات را شامل میشود ارسال می گردد خواهشمند درخصوص پیاده سازی سیستم فیلترینگ و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از کلاهبرداری اقدام عاجل صورت پذیرد

204