با اخذ پروانه بهره برداری تولید نرم افزار و بر اساس اعلام دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع تسهیلات دارندگان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به شرح زیر است:

  1. قرارگرفتن تولیدات نرم افزاری شرکت های دارنده پروانه در فهرست توانمندی های صنعت نرم افزار کشور و درج آن در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور(الزام خرید تولیدات نرم افزاری شرکت های داخلی توسط بخش دولتی) . لیست شرکت های مذکور در آدرس http://amarsanat.mimt.gov.ir/amarsanat/index.php?req=223&show=active قابل مشاهده است.
  2. استفاده از تعرفه برق صنعتی و کاهش هزینه های تولید نرم افزار .
  3. استفاده از معافیت مالیاتی بر اساس بخش نامه اداره امور مالیاتی. (http://amarsanat.mimt.gov.ir/amarsanat/index.php?req=19&anid=180023 )
  4.  استفاده از معافیت بخشنامه ۹/۱۴ سازمان بیمه تامین اجتماعی برای دریافت مفاصاحساب بیمه قراردادها.
  5.  راه اندازی سیستم بهای تمام شده جهت محصولات در شرکت در راستای استفاده از معافیت مالیاتی.
  6. امکان فعالیت شرکت های دارای پروانه در داخل شعاع ۱۲۰کیلومتری شهرهای بزرگ.
  7. عدم محدودیت در انتخاب محل استقرار شرکت های نرم افزاری (مسکونی،استیجاری و…)
  8. ارائه پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به بانک ها جهت دریافت تسهیلات.
  9. اقدام به واردات برخی اقلام سخت افزاری برای توسعه نرم افزارهای تولیدی با استفاده از این پروانه.
  10. برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد برای شرکت های دارنده این پروانه .