همکاران گرامی، هرچه تعداد بخش های یک پیامک بیشتر باشد احتمال رسیدن آن به گوشی کمتر خواهد شد. حتی ممکن است وضعیت آن “رسیده به گوشی” گردد اما مخاطبین آن را دریافت نکنند، در این حالت مسئولیت ارسال بر عهده ارسال کننده خواهد بود. طبق آمار پیامک های ۱ بخشی و ۲ بخشی بیشترین آمار گزارش تحویل را دارند.